dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivityสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ บริษัท Flash Express ร่วมประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์ เพื่อนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ได้เข้าฝึกและรับประสบการณ์ตรงระหว่างการเรียนการสอน


เมื่อเวลา 09.19 น. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำความดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลาเอนกประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


เมื่อเวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "เครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง"  ณ โรงเรียนบ้านกาศเมฆ หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปางโดยมีนายนายอานนท์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง


CP ALL มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการพร้อมมอบกระเป๋าให้แก่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อใช้ในประชาสัมพันธ์หลักสูตร


เมื่อวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ส่งอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016" ณ ห้องอบรม 505 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรม และประเมินทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยใบรับรองมาตรฐานสากลของ Microsoft Office Specialist Certification ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันมาตรฐานด้านไอที ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต


ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)” ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล พลาซา จังหวัดลำปาง


MGTS NEWs: (8 พ.ย. 60) คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณรอบอาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีอาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ระหว่าง ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ(Biz Club) จังหวัดลำปาง โดย นายภูมิพัฒนา์ รัตนพงศ์บวร ประธานเครือข่ายธุรกิจ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ"การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ"สำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผอ.สถาบันฝึกอบรม ETI ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์ ความสอดคล้องกับการเขียนโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ มีเครือข่ายอบรมที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-27111 / 1
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-02304 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-30264 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-27346 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-04448 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-23398 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-14425 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-12384 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-02588 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-29498 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-24457 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-17560 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-16580 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาบัญชี ป.ตรี 2016-05-31706 / 2
dot
กระทู้ปกติขอโทษน่ะค่ะ ขอรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับสาขาการจัดการธุ...2016-05-29768 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง