dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ “International Training on Tourism and Hospitality Management” รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 27 คน  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เรียน ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ในการนี้ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปี 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังกล่าวอาจารย์สรัญญา บัลลังก์ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จ.ลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ไปจัดโครงการ "ชวนน้อง...มาเรียน" ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

  นางสาวพิมพิไล ดอกผู้ชาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ "ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์. จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี  ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล  และให้โอวาทแก่นักศึกษา
ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-27956 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-021138 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-301068 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-271239 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-041245 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-23982 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-141246 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-121079 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-021183 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-291017 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-241043 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-171175 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-161174 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาบัญชี ป.ตรี 2016-05-311291 / 2
dot
กระทู้ปกติขอโทษน่ะค่ะ ขอรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับสาขาการจัดการธุ...2016-05-291476 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง