dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRPM
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivityสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา โดยให้นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรของตนเอง และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี ที่มีส่วนส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นกระบวนการหรือทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม


เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60" ครั้งที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ในการศึกษาดูงานในด้าน "การจัดการการเรียนการสอน และการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่"


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริม ให้นักศึกษาได้เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ จากสถานประกอบการจริง สามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฏีกับการปฏิบัติจริงของหน่วยงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและหน่วยงานในอนาคต ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ. บริษัท พิพิธภัณฑ์ เซรามิก ธนบดี จำกัด ซึ่งอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งให้การต้อนรับ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอขอบคุณ คุณยศวรรธ สัชฌะไชย  General Manager at SA-ARD group and AD Graph Advertising Design รองประธานชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มอบความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 27 ตุลาคม 2559


อาจารย์พิมาย วงค์ทา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 ได้มอบหมายให้ อาจารย์เนตรดาว โทธรัตน์ ผู้สอนรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารสายสัญญาณ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน พร้อมกับร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4  “Cabling Contest 2016” ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยากรจัดการ ได้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อาชีพพื้นบ้านท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน โดยได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทำโคมล้านนา การทำลูกประคบสมุนไพร และ การทำบายศรีสู่ขวัญ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณมณฑล ปินตาสี คุณสหัสตชาติ โตนะโพ และ คุณวิสิทธิ์ สิทธิ โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 200 คน


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   นำโดย อาจารย์วัลลภ สิงหราช จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน การขนส่ง การบริหารจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ ตลอดจนแนวทางการทำธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน ให้กับนักศึกษาระดับ บธ.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 38 คน ณ ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน  วันที่ 28 กันยายน 2559


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จัดโครงการ IBM GAMEs ครั้งที่4 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ตลอดจนอาจารย์ในสาขาวิชาขึ้น ณ โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  วันที่ 17 กันยายน 2559 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มาเป็นประธานในพิธีขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-02145 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-2968 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-2474 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-17155 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-16177 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาบัญชี ป.ตรี 2016-05-31273 / 1
dot
กระทู้ปกติขอโทษน่ะค่ะ ขอรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับสาขาการจัดการธุ...2016-05-29286 / 1
dot
กระทู้ปกติขอโทษน่ะค่ะ ขอรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับสาขาการจัดการธุ...2016-05-22267 / 3
dot
กระทู้ปกติการประเมินการสอนของอาจาย์ผู้สอน2016-05-13313 / 1
dot
กระทู้ปกติป.เอก สมัครช่วงไหนคะ2016-02-25416 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่าเปิดสอบเมื่อไรครับ2016-02-18360 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครเรียน ป โท2016-01-25424 / 2
dot
กระทู้ปกติบริษัท ลิฟวิ่ง ฟิล์ม จำกัด รับสมัครพนักงานบัญชี 1 ...2016-01-08465 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวุฒิการศึกษา2015-12-28457 / 3
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องการรับชุดนักศึกษา2015-06-29808 / 2
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง