dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity นางสาวพิมพิไล ดอกผู้ชาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ "ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์. จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี  ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล  และให้โอวาทแก่นักศึกษาวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้จัด “โครงการยุวชนจิตอาสา”(Youth Activation) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้พิการทางด้านสติปัญญา ในฐานะของการเป็นอาสาสมัครโดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ผู้พิการทางสติปัญญาเกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้พิการทางสติปัญญา วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 นำโดยอาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2  ICT Silpakorn มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีบทความวิจัยที่นำเสนอโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 7 บทความ ซึ่งเป็นบทความวิจัยที่นักศึกษาดำเนินการภายใต้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A และ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 กลุ่ม B
ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-27907 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-021089 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-301023 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-271198 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-041204 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-23950 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-141195 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-121037 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-021145 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-29986 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-241010 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-171145 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-161134 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาบัญชี ป.ตรี 2016-05-311255 / 2
dot
กระทู้ปกติขอโทษน่ะค่ะ ขอรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับสาขาการจัดการธุ...2016-05-291441 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง