dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivityผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


เมื่อวันที่ 9-15 พ.ย. 2561  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา) ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน,โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน,โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน,


ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ


ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าชมการแสดงละครเวที "สุชาดาอธิฏฐาน" รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561


นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องโถงด้านหน้าห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อรับโอวาทและคำอวยพร เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-27612 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-02798 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-30713 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-27877 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-04945 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-23750 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-14915 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-12820 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-02969 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-29823 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-24816 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-17962 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-16936 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาบัญชี ป.ตรี 2016-05-311092 / 2
dot
กระทู้ปกติขอโทษน่ะค่ะ ขอรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับสาขาการจัดการธุ...2016-05-291210 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง