dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivityicon

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด การนำเสนอการจัดการความรู้ดีเด่น (KM Award) ปีการศึกษา 2560 สายวิชาการ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา และการจัดการความรู้สายสนับสนุน ได้แก่นายพิสิฐ เทียมเย็น 

 icon

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นประธานเปิดงาน โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมธัญรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ 

 อาจารย์บัณฑิต บุษบา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกุลดิลก สันสุวรรณ และ นายอัษฎา มณียศ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ผ่านการทดสอบข้อสอบ CompTIA IT Fundamentals และได้รับใบรับรองผลการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ จาก ศูนย์สอบ PEARSON VUE – Authorised Test Center ณ บริษัท Lannacom Company Limited  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา


ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามเป็นพยาน ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ (ชั้น 10) อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ 


 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.  ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และสรุปผลการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ การหมุนเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี และประชาสัมพันธ์การจัดงานราชภัฏไอทีแฟร์ ครั้งที่ 13


ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แผนพัฒนา SMEs หัตถกรรมไทยสู่ตลาด E-commerce ญี่ปุ่น" ณ ห้องประชุมธัญกรชั้น1 ตึก36 คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏลำปาง วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 วลา 9:30-12:00 น. โดย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 6


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 256


 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


โครงการอบรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการกิจกรรมการอบรมสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนตำรา แนวทางการเขียน ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่  17  พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมธัญญากร ชั้น 1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-27425 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-02605 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-30544 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-27668 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-04776 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-23631 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-14760 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-12670 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-02847 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-29726 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-24699 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-17831 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-16822 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาบัญชี ป.ตรี 2016-05-31980 / 2
dot
กระทู้ปกติขอโทษน่ะค่ะ ขอรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับสาขาการจัดการธุ...2016-05-291060 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง