dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivityขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร " การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน "  ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "A New Era of IT Education" ในวันศุกร์ ที่ 23มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษาและไอที ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "A New Era of IT Education" ในวันศุกร์ ที่ 23มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่สามารถชมภาพกิจกรรมงาน Management Fair ครั้งที่ 11 เพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้ คลิก VDO คลิก

สามารถชมภาพกิจกรรมงาน คืนสู่เหย้าชาว วจ. เพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้ คลิกบริษัท Flash express โดยคุณพัทธนันท์  สินธุอารีย์  คุณมนฤทัย  สนคงและคุณณัฐพล  จั๋นตา เป็นวิทยากรรับเชิญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ตรงในรายวิชาการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้อการขนส่งสินค้ากับความเสี่ยงทางธุรกิจระหว่างประเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำเวทีความร่วมมือในการจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โดยชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ ลำปาง และทำการเซ็นสัญญา MOU ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ เพื่อการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม เสริมสร้างภูมิปัญญาจากน้ำผึ้งโพรงดิน สู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมตามโครงการการบริหารความเสี่ยง"การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)"ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ระงับเหตุอัคคีภัย และการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หยุดหายใจเบื้องต้น ด้วยการทำ CPR โดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา และอบรมประกันคุณภาพการศึกษา  ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.2561 ณ รมมณี รีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย  มีกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและทักษะชีวิตการบริหารเวลา วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อารยา อริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในองค์การ โดยสโมสรนักศึกษา


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ บริษัท Flash Express ร่วมประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์ เพื่อนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ได้เข้าฝึกและรับประสบการณ์ตรงระหว่างการเรียนการสอนขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติทำไมเรียกว่าส้มตำ?2018-03-1618 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-27234 / 1
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-02426 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-30353 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-27461 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-04590 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-23503 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-14584 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-12523 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-02706 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-29595 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-24567 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-17694 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-16692 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาบัญชี ป.ตรี 2016-05-31839 / 2
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง