dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletรายงานการประชุม
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletผลงานวิจัยสร้างสรรค์
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletรายงานประจำปี
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletวารสารวิชาการราชภัฎลำปาง
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
bulletระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
bulletระบบจัดการองค์ความรู้
bulletระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
bulletแบบฟอร์มเอกสารสำนักงาน
bulletแบบประเมินความพึงพอใจ
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
dot
dot

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรม รุ่นที่1  /  รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 2 

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 3  /  รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 4 

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 5 / รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 6

*ประกาศ* ผู้ที่สอบไม่ผ่านให้มาสอบแก้ตัว ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00น. - 12.00น. ห้อง 3663 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัวแทนจากผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการจากภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการได้จัดอบรมโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนเริ่มการอบรมเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง"ประเทศไทยกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย”  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น, เพื่อนำความรู้ในชั้นเรียนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการเผยแพร่และถ่ายทอดสู่ชุมชน


 เมื่อเวลา 13:00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดโครงการ ประกวดแข่งขัน “Comm Arts LPRU MC Search 2014” ณ ห้องธัญกร ชั้น 1 อาคาร36 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการที่มากด้วยประสบการณ์ให้เกียรติเป็นผู้ตัดสินการประกวด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา”  ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับภาคีต่อต้านการค้าเด็กและหญิงประเทศไทย (ภคท.) ได้จัดโครงการเวทีสาธารณะ “สานฝันนักศึกษาไทยไป Work&Travel อย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ” ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาแบบฟอร์มเอกสารสำนักงาน
คำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ

ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติอยากรู้ ?2014-03-27559 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบแก้ตัวโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ2014-03-17198 / 2
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่า จะเปิดปริญญาโท บัญชีเมื่อไหร่ ค่ะ 2014-03-1596 / 1
dot
กระทู้ปกติใบสมัคร MBA572014-01-21384 / 1
dot
กระทู้ปกติการเทียบโอน2013-12-03690 / 7
dot
กระทู้ปกติอยากดร๊อปเรียนค่ะ2013-11-06499 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถาม เกี่ยวกับนักศึกษาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ...2013-10-29305 / 1
dot
กระทู้ปกติคำอธิบายรายวิชา2013-10-11381 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามค่ะ2013-10-01263 / 3
dot
กระทู้ปกติอยากทราบ ป.เอก เปิดรับอีกเมื่อไหร่ค่ะ2013-07-308426 / 3
dot
กระทู้ปกติอยากได้คำอธิบายรายวิชา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2013-06-14550 / 2
dot
กระทู้ปกติอยากเรียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว2013-05-13327 / 1
dot
กระทู้ปกติเกรดไม่ถึง2013-03-13622 / 1
dot
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์สร้างค่าย โครงการที่ 132013-02-08383 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการรับสมัครอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์2013-01-30604 / 5
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง