dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletสารสนเทศด้านงานวิจัย
bulletการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
bulletคู่มือระบบNRPM
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
doticon
โครงการการจัดการความรู้บูรณาการสู่งานวิจัยเชิงประจักษ์ ฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)และอาจารย์ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมาเป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


icon
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 หลักสูตรบริการธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง การจัดการธุรกิจสมัยใหม่: ความท้าทายในโลกการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ วิทยากรผู้บรรยายคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ สังขวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอ็ดไวเซอรี่ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยอาจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการงาน และได้รับเกียรติจากคณบดีวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว


icon

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาว วจ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและ คณาจารย์ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคลากรและศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น.icon
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ และเป็นการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานวิจัยในอนาคต โดยมีการกำหนดดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2558


icon
เมื่อวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำโครงการ Management Fair ครั้งที่ 8 สร้างเครือข่ายวิชาการ สรรสร้างความสุข สู่ความยั่งยืน ณ ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีทักษะในการที่จะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติแบบบูรณาการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณป่าต้นน้ำในบริเวณห้วยอ้อดง หมู่บ้านนาสันติราษฎร์ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


แบบฟอร์มเอกสารสำนักงาน || ทั้งหมด
คำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ || ทั้งหมด

ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติขอโทษนะครับ ขอสอบถามรายละเอียดของ หลักสูตรสาขาการบ...2015-02-1181 / 2
dot
กระทู้ปกติการรายงานตัว2014-12-15143 / 2
dot
กระทู้ปกติการสมัครเรียน2014-12-10151 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบแก้ตัวอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ2014-11-2687 / 0
dot
กระทู้ปกติเรียนถามเกี่ยวกับชมรมมัคคุเทศก์ลำปางค่ะ2014-11-22101 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากราบเรื่องเรียน2014-11-19103 / 0
dot
กระทู้ปกติรหัส ประจำคณะ บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ...2014-11-07134 / 1
dot
กระทู้ปกติสาขาท่องเที่ยวต้องไปอบรมภาษาอังกฤษที่อาคารไหน2014-08-12211 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบถามเกี่ยวกับสาจาการท่องเที่ยวค่ะ2014-08-10214 / 3
dot
กระทู้ปกติ11-16 นักศึกษาใหม่ต้องไปวันไหน??2014-08-03350 / 3
dot
กระทู้ปกติ อยากทราบว่า ป.โท การจัดการทั่วไป ขยายเวลารับสมัคร...2014-07-27222 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ...2014-07-26231 / 1
dot
กระทู้ปกติการสอบแก้ตัวโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโ...2014-07-09252 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากรู้เมื่อไรจะประกาศรายชื่อคนที่ผ่านการอบรมเทคโน...2014-06-30292 / 2
dot
กระทู้ปกติอยากทราบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ปี 2557 ของโครงการอบรม...2014-06-14406 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง