dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity

 


                                                                                                                                                                               Cr:ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
icon

 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สรีปี๋ใหม่เมือง”  กล่าวคำขอขมา และนำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

  วันที่ 6 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ ร่วมพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี หรือ วันจักรี ประจำปี 2562  ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง  รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ คณาจารย์และนักศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนจิตอาสา ณ กองอำนวยการลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายชัยฤทธิ์ ไชยเรือน ในนามตัวแทนบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนางสาว จุฬามณี จะมัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ที่เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุกิจด้านโลจิสติกส์กับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ผ่านศาสตร์ด้านสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านแผนธุรกิจ/การทำบัญชีของกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สถาบันการศึกษาเครือข่าย ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และเมืองไป๋เซ่อ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 โดยได้เข้าไปเยือนสถาบันเครือข่ายทั้งหมด 9 แห่ง


icon
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ


icon
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในโอกาสสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธัญรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ


icon
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วจ. 2562 (ธีมงานวัด) ณ ลานอเนกประสงค์กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เมื่อเวลา 19.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-27797 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-02956 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-30867 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-271041 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-041082 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-23868 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-141066 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-12937 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-021065 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-29920 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-24925 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-171064 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-161043 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาบัญชี ป.ตรี 2016-05-311183 / 2
dot
กระทู้ปกติขอโทษน่ะค่ะ ขอรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับสาขาการจัดการธุ...2016-05-291332 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง