ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivityicon

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์นลินทิพย์ กองคำ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คุณวัลลภ สิงหราช  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักศึกษา ร่วมลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงาน โครงการร่วมผลิตบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ณ ห้องประชุมธัญกร อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางicon

 เมื่อวันที่ 29 พฤจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้ทำการศึกษาแนวทางในการทำการตลาด สำหรับการรักษาคุณค่าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือน จังหวัดลำปาง  ภายใต้ชุดโครงการ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง  โดยการถวายระฆังอธิษฐาน  ณ  วัดดอยพระฌาน  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับ นางสาวดวงโสภา  ศรีบุหงา ผู้จัดการสำนักงานอาลัมภางค์การบัญชี  นางกานต์  เลิศวิภาภัทร ผู้จัดการสำนักงานสยามแอคเค้าติ้งแอนด์ออดิทติ้ง และนางสาวนันท์นภัส  วงษ์พ่วง  ผู้จัดการสำนักงานสุจินต์การบัญชี ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวขอบคุณสโมสรโรตารีดอยพระบาท ในโอกาสมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี สนับสนุนจนสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จำนวน 3 ทุน  ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผู้จัดการตำบลนาสัก ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม ผู้จัดการตำบลสบป้าด และ ทีมงาน U2T ได้นำเสนอผลการบูรณาการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) แก่ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ ตูบฮ่อมดอย ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ ผู้จัดการตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จัวหวัดลำพูน พร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการผู้ร่วมพัฒนาตำบล และทีมงาน U2T มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ในหัวข้อ การคัดแยกขยะและการเปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกให้เป็นบล็อกรักษ์โลกณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการการประชุมให้ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT.) เครือข่ายภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดลำปาง และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2564 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสานำเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่มมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนชนชาติพันธุ์ในพื้นที่ราบสูงของตำบลหัวเมือง  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม ผู้จัดการตำบล พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และอาจารย์ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก กรรมการตำบล  ทีมงาน U2T ตำบลสบป้าด ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติขอรายละเอียด​คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์​สมัค...2021-01-202228 / 1
dot
กระทู้ปกติมีสาขาวิชาการจัดการสำนักงานไหมคะ2019-12-241647 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-272403 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-022792 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-302495 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-272905 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-042667 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-232227 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-142570 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-122408 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-022510 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-292134 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-242253 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-172476 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-162443 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง