dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมโครงการผู้ประกอบการสมัยใหม่ และทักษะอาชีพแก่นักศึกษา

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมโครงการผู้ประกอบการสมัยใหม่ และทักษะอาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรม 1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

LPRU NEWs : ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และทักษะอาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรม 1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมชมพูนุช อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา สร้างแรงผลักดัน ให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคต โดยการรับฟังบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างธุรกิจด้วยกลวิธีที่แตกต่าง” การบอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ จากคุณวสันต์ คำบุญทา เจ้าของกิจการ หจก.มีเดีย พีอาร์ ผู้ผลิตสื่อโฆษณาให้กับห้างบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ และคุณนรศมล ทุนรัตนบรรลือ เจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวบรรลือ , อาจารย์ณัฐวุฒิ ปัญญา บรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์ทางการตลาดและประกอบธุรกิจออนไลน์

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริฝ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

          

          

          

          
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

คณบดีเป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562
คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง (TOR) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วจ.
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะ ร่วมงานการประชุมวิชาการ วิทยาการจัดการวิชาการ 2019
คณะวิทยาการจัดการ ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
คณบดีร่วมให้การต้อนรับนายกมนตรีและคณะ ในการประชุม ครม.สัญจรครั้งที่ 1/2562
คณบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น [7- ELEVEN] สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
คณบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการศึกษาระยะสั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561
คณบดีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 23 เปิดการแสดงละครเวที "สุชาดาอธิฏฐาน" รอบปฐมทัศน์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รับมอบโอวาทจากอธิการบดี ก่อนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน
คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา)
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหัวฝาย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 article
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการรับรางวัลชนะเลิศการการนำเสนอการจัดการความรู้ดีเด่น (KM Award) ปีการศึกษา 2560 article
คณบดีเป็นประธานเปิดงาน “โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ” นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 article
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ กับผลการสอบ Certificate : CompTIA IT Fundamentals
คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561
ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แผนพัฒนา SMEs หัตถกรรมไทยสู่ตลาด E-commerce ญี่ปุ่น"
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนตำรา แนวทางการเขียน ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
เรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนันสนุน ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษา
โครงการการจัดการความรู้บุคคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560
รวมโครงการจิตอาสา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพลส จำกัด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัชนุช บุญวุฒิสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388