dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 อาจารย์เกศณีย์ สัตตรัตนขจร ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการ อาจารย์นิตยา มูลปินใจกรรมการและเลขา

     

     

     

     

     
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
คณะวิทยาการจัดการ จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้”
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้จัด “โครงการยุวชนจิตอาสา”(Youth Activation)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ”
คณะวิทยาการจัดการ เชิญร่วมงานแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้”
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมนำเสนอบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ICT Silpakorn
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัดเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลำพูน
สโมสรนักศึกษา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทีมวิจัยท่องเที่ยวขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับโฮมสเตย์นวัตวิถี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สาข่วิชาการบัญชี ร่วมกับ สสว และ ISMED จัดโครงการ Train the Coach
สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมโครงการค่ายอาสา เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโปงเลา
สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี
สาขาวิชาการบัญชี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
คณะวิทยาการจัดการ จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 “รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สรีปี๋ใหม่เมือง”
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน
บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการด้านแผนธุรกิจและการทำบัญชี ให้กับกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สถาบันการศึกษาเครือข่าย ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และเมืองไป๋เซ่อ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณบดีเป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 article
คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 article
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วจ. article
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะ ร่วมงานการประชุมวิชาการ วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 articleสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388