ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
มร.ลป. จัดพิธีปิดโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ “International Training on Tourism and Hospitality Management” และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ คุ้มขันโตก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารรูปแบบขันโตกและชมการแสดงทางวัฒนธรรมแบบล้านนา ในการนี้ได้มีการบรรยายพิเศษและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ The Key to Successful Service ได้รับเกียรติจาก คุณพีระรักษ์ พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรพิเศษ

     

     

ในภาคบ่าย คณะผู้เข้าอบรมได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เป็นหนึ่งกิจกรรมตามคำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" เพื่อศึกษาประวัติและที่มาของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง กระบวนการผลิตในยุคต่างๆ และตัวอย่างการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก

     

     

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง University Pattimura Indonesia (UNPATTI) และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2562 โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ : อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ข่าว : อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์, หอมนวล ศรีริ
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟ
คณะนักวิจัย มร.ลป. เดินหน้าขยายความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนงานวิจัย บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดฉายภาพยนตร์ “Because of…love เพราะว่า...รัก” รอบปฐมฤกษ์ และรอบสื่อมวลชน
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
มร.ลป. รับมอบเจลแอลกอฮอล์ตามโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดงาน “ฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 2 และเทศกาลลำไย ครั้งที่ 4”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาการจัดการ ขอเละชิญร่วมงานมหกรรมแสดงแจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้” 21-23 กรกฎาคม 2563
ประกาศ มาตราการการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การผ่อนผันการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาการจัดการ จัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาที่มีเหตุความจำเป็น ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ได้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และการผ่อนผันการใช้ อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
แจ้งจากงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ-คำสั่ง จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Microsoft Teams และ Google Classroom
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ห้วข้อการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)สายวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ในภาวะที่เชื้อโรด COVID-19 ระบาด
สาขาวิชาบัญชี เชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร "การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และประเด็นด้านสินทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ"
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยร่วมกับ เข้ารวมแสดงในงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”
สาขาวิชาบัญชี จัดอบรมโครงการ สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young &Smart Accountants)
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอลี้
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่อธิการบดี
คณบดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2562
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่จ๋อง อำเภอลี้ ลำพูน
มร.ลป. ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านศรีวิชัย อำเภอลี้ ลำพูน
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388