ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
มร.ลป. ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รศ.สมชัย โกศล รองอธิการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เลขานุการหลักสูตรฯ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ กรรมการหลักสูตร ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     

การประชุมหารือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา คุณเหมพงษ์ เหมปราการ ผู้จัดการแผนกบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมในปีต่อไป

     

     

     

ภาพ : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ข่าว : หอมนวล ศรีริ
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

คณะวิทยาการจัดการ ขอเละชิญร่วมงานมหกรรมแสดงแจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้” 21-23 กรกฎาคม 2563
ประกาศ มาตราการการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การผ่อนผันการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาการจัดการ จัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาที่มีเหตุความจำเป็น ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ได้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และการผ่อนผันการใช้ อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
แจ้งจากงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ-คำสั่ง จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Microsoft Teams และ Google Classroom
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ห้วข้อการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)สายวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ในภาวะที่เชื้อโรด COVID-19 ระบาด
สาขาวิชาบัญชี เชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร "การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และประเด็นด้านสินทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ"
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยร่วมกับ เข้ารวมแสดงในงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”
สาขาวิชาบัญชี จัดอบรมโครงการ สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young &Smart Accountants)
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอลี้
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่อธิการบดี
คณบดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2562
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่จ๋อง อำเภอลี้ ลำพูน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านศรีวิชัย อำเภอลี้ ลำพูน
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
มร.ลป. จัดพิธีปิดโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
รก.อธิการบดี มร.ลป. ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป. โครงการ "ชวนน้อง...มาเรียน" ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
คณะวิทยาการจัดการ จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้”
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้จัด “โครงการยุวชนจิตอาสา”(Youth Activation)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ”
คณะวิทยาการจัดการ เชิญร่วมงานแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้”
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมนำเสนอบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ICT Silpakorn
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัดเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลำพูน
สโมสรนักศึกษา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทีมวิจัยท่องเที่ยวขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับโฮมสเตย์นวัตวิถีสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388