ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยร่วมกับ เข้ารวมแสดงในงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”

คณาจารย์คณะวิทยาการจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากทุกสาขาวิชา ได้นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยร่วมกับชุมชน เข้ารวมแสดงในงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างคับคั่ง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยจากหลายคณะ และหลายสาขาวิชา ทั้งนี้คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ ได้นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยร่วมกับชุมชน จากโครงการวิจัยหลายโครงการ อาทิ

  • โครงการวิจัย กระบวนการสืบทอดและดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธ์ด้านภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านเชื่อมโยงเรื่องเล่าเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน, บ้านปุย อ.แม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อ.เสริมงาม
  • โครงการวิจัย กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน, บ้านปุย อ.แม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อ.เสริมงาม
  • โครงการวิจัย กลไกการจัดการชุมชนเพื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน, บ้านปุย อ.แม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อ.เสริมงาม
  • โครงการวิจัย การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน
  • โครงการวิจัย การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
  • โครงการวิจัย การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคพันธุ์ แม่พันธุ์ ต้นทุนต่ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปู่จ้อย ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
  • โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อความสามารถแข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  • โครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากกล้วยของกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าจ้ำ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
  • โครงการวิจัย “ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนการจัดการทรัพยากร กรณีศึกษา การจัดการปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน จ.ลำปาง”
  • โครงการวิจัย ศูนย์เรียนรู้ฑัณฑสถานบำบัดพิเศษ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

อนึ่ง การนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยในครั้งนี้ มีรูปแบบในการนำเสนอที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ การแสดงผลงานด้วยการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ บูธชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำปาง, บูธอาหารอัตลักษณ์ชนเผ่า, บูธผักปลอดสารพิษ และบูธเสื้อผ้าอัตลักษณ์ชนเผ่า รวมถึงการแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าแฟชั่นพื้นเมือง และชุดชนเผ่า

ตลอดจนการจัดเสวนาในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทาย ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง” และ หัวข้อ“วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้องค์กร หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและบทบาทในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ข่าวและภาพ : อ.อัจฉราภรณ์  วรรณมะกอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

มร.ลป.ร่วมให้การต้อนรับคณะ รมต.อว.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่จังหวัดลำปาง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (Special Olympics Thailand) ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคปกติ
การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คนที่ 14
อธิการบดีประชุมหารือเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ Logistics
มร.ลป. ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การบัญชีสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างและการจัดทำงบกระแสเงินสด”
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย
คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
คณบดีร่วมเวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม "LAMPANG FORUM #2”
คณบดีร่วมนำเสนอแผนงานวิจัย ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่
ทีมคณาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟ
คณะนักวิจัย มร.ลป. เดินหน้าขยายความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนงานวิจัย บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดฉายภาพยนตร์ “Because of…love เพราะว่า...รัก” รอบปฐมฤกษ์ และรอบสื่อมวลชน
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
มร.ลป. รับมอบเจลแอลกอฮอล์ตามโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดงาน “ฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 2 และเทศกาลลำไย ครั้งที่ 4”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาการจัดการ ขอเละชิญร่วมงานมหกรรมแสดงแจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้” 21-23 กรกฎาคม 2563
ประกาศ มาตราการการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การผ่อนผันการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาการจัดการ จัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาที่มีเหตุความจำเป็น ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ได้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และการผ่อนผันการใช้ อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
แจ้งจากงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ-คำสั่ง จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Microsoft Teams และ Google Classroomสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388