ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
ประกาศ-คำสั่ง จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Update วันที่ 19 มกราคม 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องการปฏิบัติตนของบุคลากรตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ 4/2564

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง


# ศาลากลางจังหวัดลำปางแจ้งเรื่อง ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

 

ศาลากลางจังหวัดลำปางแจ้งเรื่อง การเฝ้าระวังและยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

# เรื่อง กำหนดการปฏิบัติตนของบุคลากร นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามมาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

 

# เรื่อง กำหนดการปฏิบัติตนของบุคลากร นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามมาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

 # จังหวัดลำปางแจ้งเรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

# สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

# ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง การถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ข้อกำหนดฉบับที่ 13 และคำสั่งฉบับที่ 7)

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

#  ประกาศการขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ 4 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

# ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid 19

 # ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งสถานการณ์ฉุกเฉิน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

# ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548 ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9

# ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ 4/2563 

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

# เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินลง วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

# เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ในปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

# เรื่อง ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อ Covid-19 เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

# การงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

# ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า 

 รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

 # ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4 

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

 # คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

 # คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

 # การงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

 # รายงานจำนวนสถานที่ที่ปิด จำนวนสถานที่ผ่อนคลายให้ดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด และความต้องการรับการสนับสนุน 

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง

 # คำแนะนำและเงื่อนไขสำหรับสถานประกอบการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการได้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 6

รายละเอียดประกาศ-คำสั่ง
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
มร.ลป.รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก 400 ผลงาน การประกวดแผนการจัดการท่องเที่ยวทั่วประเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
U2T มร.ลป. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T Covid Week)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร “วิทยาการจัดการสมัยใหม่” (Journal of Modern Management Science : JMMS)
สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
มร.ลป.ร่วมให้การต้อนรับคณะ รมต.อว.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่จังหวัดลำปาง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (Special Olympics Thailand) ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคปกติ
การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คนที่ 14
อธิการบดีประชุมหารือเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ Logistics
มร.ลป. ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การบัญชีสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างและการจัดทำงบกระแสเงินสด”
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย
คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
คณบดีร่วมเวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม "LAMPANG FORUM #2”
คณบดีร่วมนำเสนอแผนงานวิจัย ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่
ทีมคณาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟ
คณะนักวิจัย มร.ลป. เดินหน้าขยายความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนงานวิจัย บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดฉายภาพยนตร์ “Because of…love เพราะว่า...รัก” รอบปฐมฤกษ์ และรอบสื่อมวลชน
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388