ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอน

-โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

     

-โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

     

-โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา และโรงเรียนสุนทรศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

     

-โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

     

-โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

     

-โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์  วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

     

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนสยเมยวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษาจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ๒๘ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

     

     
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 article
คณะวิทยการจัดการ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการแข่งขันคลิปวีดิโอ ในโครงการฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 3
U2T มร.ลป. ตำบลลี้ ร่วมอบรมดนตรีพื้นเมือง “คณะรวมใจพัฒนา ลี้หลวง หมู่ที่ 6”
U2T มร.ลป. ตำบลลี้ ร่วมกันทำกิจกรรมประกอบและติดตั้งกระชังเลี้ยงปลาดุก
U2T มร.ลป. ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จัดทำโมเดลจานใบไม้ เตรียมจดสิทธิบัตรให้ชุมชน
U2T มร.ลป. ตำบลลี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชน
มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU กับ บ. ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
มร.ลป.รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก 400 ผลงาน การประกวดแผนการจัดการท่องเที่ยวทั่วประเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
U2T มร.ลป. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T Covid Week)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร “วิทยาการจัดการสมัยใหม่” (Journal of Modern Management Science : JMMS)
สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
มร.ลป.ร่วมให้การต้อนรับคณะ รมต.อว.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่จังหวัดลำปาง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (Special Olympics Thailand) ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคปกติ
การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คนที่ 14
อธิการบดีประชุมหารือเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ Logistics
มร.ลป. ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การบัญชีสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างและการจัดทำงบกระแสเงินสด”
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย
คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
คณบดีร่วมเวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม "LAMPANG FORUM #2”
คณบดีร่วมนำเสนอแผนงานวิจัย ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทีมคณาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388