ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านผู้ยากไร้

 LPRU News : เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ต.วอแก้ว โดยกิจกรรมดังกล่าว ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ในฐานะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจเปิดเผยว่า กิจกรรมจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการดังกล่าวดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจที่นักศึกษาจัดทำธุรกิจจำลองและนำผลประกอบการที่ได้จากการทำธุรกิจจำลองไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปแบบ CSR รวมทั้งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ที่คณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมเป็นนักวิจัยแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก บพท. เพื่อสำรวจและค้นหาคนจนในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านผู้ยากไร้ในครั้งนี้เป็นผลจากการสำรวจและค้นหาคนจนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว และนักศึกษาได้นำเสนอรูปแบบการแก้ปัญหาคนจนเฉพาะหน้าด้วยการนำกิจกรรม CSR ในรายวิชา ร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งสามารถสร้างความตระหนักและการรับรู้การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น

     

     

     

 นอกจากนี้การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวได้มีการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในบ้านพัก ห้องน้ำ ห้องครัวให้แก่ผู้ยากไร้ให้ถูกสุขอนามัย รวมทั้งปลูกผักสวนครัวเพื่อการยังชีพ โดยมี ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วยนายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง อาจารย์จิรประภา คำราช และอาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ส่องสว่าง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องครัวต่างๆ และเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาขาการจัดการ ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม  2564 ณ บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยการพัฒนาบ้านผู้ยากไร้จากการสำรวจและค้นหาคนจน จำนวน 3 หลังคาเรือน พร้อมกับมอบถุงยังชีพแก่คนในชุมชน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภคได้ที่สาขาวิชาการจัดการ หรือติดต่อ 084-3726895

     

     
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดอบรมโครงการยุวชนจิตอาสา สเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอล article
สาขาวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การประยุกต์ TFRS for NPAEs กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ”
ทีมนักวิจัยลำปางแก้จน มร.ลป. ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลระดับตำบล
มร.ลป.นำเสนอ “การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน"
ม.ราชภัฏลำปางเป็นตัวแทนภาคเหนือนำผลงานร่วมนิทรรศการในงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19
นักวิจัย มร.ลป. ร่วมนำเสนองานในมหกรรมงานวิจัยฯ ภาคใต้ ในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
มร.ลป. รับมอบทุนการศึกษาจาก Flash Express รวม 150,000.- บาท
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “วิทยาการจัดการ 2022”
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาระดับภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขัน “Blockchain tech startup 2021”
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงานโครงการร่วมผลิตบัณฑิต ร่วมกับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
คณะวิทยาการจัดการ ถวายระฆังอธิษฐาน ณ วัดดอยพระฌาน ภายใต้โครงการวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่า สู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. MOA กับผู้ประกอบการด้านการบัญชีและการตรวจสอบ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รับมอบทุนการศึกษาจากสโมสรโรตารีดอยพระบาท
ที่ปรึกษา รมว.พลังงาน เยี่ยมชม U2T ตำบลนาสัก และตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
U2T มร.ลป. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการเปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกให้เป็นบล็อกรักษ์โลก”
คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมให้ข้อเสนอแนะการเชื่อมโยง CBT พื้นที่ภาคเหนือและเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
สาขาวิชาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสามอบเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับคนยากจนพื้นที่สูง ต.หัวเมือง
U2T ตำบลสบป้าด มร.ลป. จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ
นศ.สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี – Best Youth of the Year 2021
มร.ลป. ลงนาม MOU กับ Deyang Vocational College of Technology and Trade
นิเทศศาสตร์ รุ่น 26 เชิญรับชมซีรี่ย์สะท้อนชีวิต ‘On my way เลือกทางไหน ใครกำหนด’ ผ่านช่องทางออนไลน์
ขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ในการได้รับพิจารณาประทานรางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 9 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2022
คณะวิทยการจัดการ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการแข่งขันคลิปวีดิโอ ในโครงการฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 3
U2T มร.ลป. ตำบลลี้ ร่วมอบรมดนตรีพื้นเมือง “คณะรวมใจพัฒนา ลี้หลวง หมู่ที่ 6”
U2T มร.ลป. ตำบลลี้ ร่วมกันทำกิจกรรมประกอบและติดตั้งกระชังเลี้ยงปลาดุก
U2T มร.ลป. ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จัดทำโมเดลจานใบไม้ เตรียมจดสิทธิบัตรให้ชุมชน
U2T มร.ลป. ตำบลลี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชน
มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU กับ บ. ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
มร.ลป.รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก 400 ผลงาน การประกวดแผนการจัดการท่องเที่ยวทั่วประเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
U2T มร.ลป. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T Covid Week)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388