dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletรายงานการประชุม
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletผลงานวิจัยสร้างสรรค์
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletรายงานประจำปี
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletวารสารวิชาการราชภัฎลำปาง
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
bulletระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
bulletระบบจัดการองค์ความรู้
bulletระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
bulletแบบฟอร์มเอกสารสำนักงาน
bulletแบบประเมินความพึงพอใจ
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
dot
dot
ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ article


 

ความหมายของสัญลักษณ์ 
        เครื่องมือหรือสิ่งที่จะนำพาให้มุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงนำทางไปสู่การค้นพบ และการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ

สีของสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

 

สีฟ้า แทนค่า ท้องทะเล ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ขนาดใหญ่และไม่มีวันหมด
หรือสูญสลาย รอคอยการสำรวจ, การแสวงหา และการไขว่คว้าอยู่เสมอ

สีขาว แทนค่า คุณธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวทั้งกายและใจให้เกิด
ความบริสุทธิ์

 

 
แนะนำคณะ

อัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ article
ประวัติคณะวิทยาการจัดการ article
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ articleสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388