dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ article

1. ชื่อหลักสูตร
     ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Communication Arts

2. ชื่อปริญญา
     ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
     ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
     ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Communication Arts)
     B.A. (Communication Arts)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

4. ปรัชญา และ/ หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์แบบบูรณาการ โดยสามารถปฏิบัติงานทางนิเทศศาสตร์ได้หลากหลายแขนง รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
     4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์
          4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพื้นฐานในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ทั้งกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลและกระบวนการสื่อสารมวลชน
          4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
          4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสำนึกรักในวิชาชีพ รักในถิ่นฐาน

5. คุณลักษณะบัณฑิต
          บัณฑิตสาขาวิชาการตลาดเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามรถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ที่มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง ดังนี้
          5.1 บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฎิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
          5.2 บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
          5.3 บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ article
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ article
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ article
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ article
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ article
หลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด article
หลักสูตรศิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสากรรมท่องเที่ยว article
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี articleสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388