ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
คณะกรรมการบริหารคณะ
 

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม
คณบดี

ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ภาคภูมิ พิชวงค์
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจกรรมพิเศษ

นางพิศวง กองกระโทก
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


อ.ดร.บัณฑิต บุษบา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และกิจกรรมพิเศษ

ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 

 

อ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 


ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.)

ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา
ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (M.M.)

ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชี (M.Acc.)

 

ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร
ประธานสาขาวิชา
การจัดการ

อ.จิระประภา คำราช
ประธานสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ

อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
ประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผศ.สนธิญา สุวรรณราช
ประธานสาขาวิชา
การบัญชี

อ.ออมทอง พัฒนพงษ์
ประธานสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจดิจิทัล

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
ประธานสาขาวิชา
การตลาด

อ.นลินทิพย์ กองคำ
ประธานสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร
ประธานสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

อ.ธวัชชัย ทำทอง
ประธานสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์
ประธานสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก

 สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388