dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRPM
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
โครงการทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวามหาราช  ณ ลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป  หลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวามหาราช


 
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “รถน้ำดำหัว”
สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการ “การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สู่โลกอาชีพนักบัญชี”
นักศึกษาปริญญาโท (M.B.A.) สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกันทำพิธีขอขมาและรดน้ำดำหัว คณาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการ ”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยากรชุมชนและสร้างมัคคุเทศก์เยาวชนประจำศูนย์เรียนรู้และการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ”
อาจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว
คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดพิธีทำบุญ
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการวัฒนธรรมการทำงานกับชาวจีน
โครงการ Work Shop การพัฒนางานวิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงทางธุรกิจ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการบริการวิชาการและการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง Internationalizing of Management Science Program: Strategic Approach for Teaching, Learning and Research.
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรปริชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด)สาขาวิชาการจัดการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้/ศึกษาดูงานในประเทศไทย
ประชุมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ์ แก้วเต็ม นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลสำหรับ International THE IRES-Excellent Presentation
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาชวิน ใจแก้ว นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1 และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ได้รับรางวัล International THE IRES-Excellent Paper
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับชาติ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน การขนส่ง การบริหารจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ ตลอดจนแนวทางการทำธุรกิจสมัยใหม่ ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดงาน IBM Freshy night
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ แรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
พิธีปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี2558
โครงการบริการวิชาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น "กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ละอ่อนลำปาง"
“นิทานสั้น ‘กฟผ’” นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลชมเชยหนังสั้น CMU-EGAT
โครงการอบรมด้านวิชาการแก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการด้านเทคนิคการเรียนการสอนจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานTQF
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกตามมาตรฐาน TQF
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Ontology Workshop)”
โครงการเสวนาผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม(ฝายชะลอน้ำ)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
โครงการการจัดการความรู้บูรณาการสู่งานวิจัยเชิงประจักษ์ ฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ : ความท้าทายในโลกการเปลี่ยนแปลง
งานคืนสู่เหย้าชาว วจ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS
โครงการ Management Fair ครั้งที่ 8
คณะวิทยาการจัดการร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
มร.พระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลำปางสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388