dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletรายงานการประชุม
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletผลงานวิจัยสร้างสรรค์
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletรายงานประจำปี
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletวารสารวิชาการราชภัฎลำปาง
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
bulletระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
bulletระบบจัดการองค์ความรู้
bulletระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
bulletแบบฟอร์มเอกสารสำนักงาน
bulletแบบประเมินความพึงพอใจ
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
dot
dot
โครงการทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวามหาราช  ณ ลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป  หลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวามหาราช


 
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการ"โครงการบริการวิชาการเรื่องประเทศไทยกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย"
สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดโครงการ ประกวดแข่งขัน “Comm Arts LPRU MC Search 2014”
สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา”
สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดโครงการเวทีสาธารณะ “สานฝันนักศึกษาไทยไป Work&Travel อย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ"
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดสัมมนาจริยธรรมทางธุรกิจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3
โครงการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยบูรณาการสหวิชาชีพ: มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล”
โครงการศึกษาดูงาน Field Trip บริบทของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เป็น “Best Practice”
กิ๋นข้าว เล่าสู่ สร้างความรู้ สู่ KM
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ICORE 2013" icon
คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏลำปาง ผนึกกําลังเตรียมพร้อมสู่อนาคต ด้วยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเซรามิก รายวิชาประเด็นสำคัญทางการจัดการ
โครงการบูรณาการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
โครงการบริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ Ph.D.#2 ตั้งแต่วันที่ 6-22 มิถุนายน 2556
บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 article
โครงการปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจลงพื้นที่บริการวิชาการ ต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การแข่งขันแผนธุรกิจระดับชาติ ในหัวข้อ ผ้าไทยสำหรับวัยรุ่น ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมดำหัวปี๋ใหม่เมือง
ประธาณสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้เข้าพบคณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย YUNNAN NORMAL
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสัมนาโลจีสติกส์กับลู่ทางการทำธุรกิจจีนตอนใต้กับไทย
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรม
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเข้าศึกษาดูงานสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)สาขาเชียงใหม่
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้นำนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าศึกษาดูงานศาลแขวงลำปาง
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Management Fair ครั้งที่ 6
โครงการส่งเสริมนักศึกษาด้วยแนวคิดด้านการประกันคุณภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน
พิธีมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น 120 ปี โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ทั่วประเทศ
การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6
โครงการ“จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการจัดการองค์ความรู้”
โครงการค่ายอาสาจิตอาสา วจก. ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม(สาขาห้วยน้ำตื้น)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อบูรณาการเรียนการสอนผ่านการบริการ วิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ศาลาวัดบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
โครงการวิจัย"ศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง"สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388