dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletสารสนเทศด้านงานวิจัย
bulletการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
bulletคู่มือระบบNRPM
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดี คณะวิทยา การจัดการ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร Ph.D พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สืบทอดต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย

 
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

โครงการการจัดการความรู้บูรณาการสู่งานวิจัยเชิงประจักษ์ ฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ : ความท้าทายในโลกการเปลี่ยนแปลง
งานคืนสู่เหย้าชาว วจ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS
โครงการ Management Fair ครั้งที่ 8
คณะวิทยาการจัดการร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
มร.พระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลำปาง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการแข่งขันในยุค Digital Economy
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการทำบุญตักบาตร"เสริมมงคลชีวิตรับปีใหม่"
โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแข่งกีฬาพื้นบ้าน
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจสอบและติดตามผลงานคณะ
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศบายศรี สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2557
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนการวัดและประเมินผล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article
คณะวิทยาการจัดการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการ"โครงการบริการวิชาการเรื่องประเทศไทยกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย"
สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดโครงการ ประกวดแข่งขัน “Comm Arts LPRU MC Search 2014”
สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา”
สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดโครงการเวทีสาธารณะ “สานฝันนักศึกษาไทยไป Work&Travel อย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ"
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดสัมมนาจริยธรรมทางธุรกิจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3
โครงการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยบูรณาการสหวิชาชีพ: มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล”
โครงการศึกษาดูงาน Field Trip บริบทของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เป็น “Best Practice”
กิ๋นข้าว เล่าสู่ สร้างความรู้ สู่ KM
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ICORE 2013" icon
คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏลำปาง ผนึกกําลังเตรียมพร้อมสู่อนาคต ด้วยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเซรามิก รายวิชาประเด็นสำคัญทางการจัดการ
โครงการบูรณาการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
โครงการบริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ Ph.D.#2 ตั้งแต่วันที่ 6-22 มิถุนายน 2556
บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 article
โครงการปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388