dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อาชีพพื้นบ้านท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยากรจัดการ ได้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อาชีพพื้นบ้านท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน โดยได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทำโคมล้านนา การทำลูกประคบสมุนไพร และ การทำบายศรีสู่ขวัญ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณมณฑล ปินตาสี คุณสหัสตชาติ โตนะโพ และ คุณวิสิทธิ์ สิทธิ โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 200 คน ซึ่งผลจากการประเมินโครงการพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการประดิษฐ์บายศรี ลูกประคบ และโคมล้านนา และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการประดิษฐ์ ไปยังผู้อื่นได้

โคมกระบอก 

            เป็นโคมที่ทำง่ายกว่าโคมชนิดอื่นๆ เนื่องจากใช้ไม้ไผ่เหลาแบนกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร หนา ๒- ๓ มิลลิเมตร ขดเป็นวงกลมเท่าๆกัน ๒ วง ไว้เป็นโครงส่วนหัวและส่วนท้าย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๕ เซนติเมตร แล้วนำกระดาษสาด้านกว้างยาวกว่าเส้นรอบวงของไม้ไผ่ขดวงกลมประมาณ ๑- ๒ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๕ -๒๐ เซนติเมตร เมื่อติดกระดาษติดกาวแล้ว ตัดลวดลายประดับตกแต่ง โดยใช้กระดาษสีเงิน สีทอง หรือสีอื่นๆ ลวดลายประดับส่วนใหญ่นิยมใช้ลายสร้อยดอกหมาก ส่วนท้ายหรือก้นกระบอกปิดด้วยกระดาษแข็งสำหรับวางผางประทีส เพื่อจุดเป็นพุทธบูชา โคมกระบอกมีทั้งทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม สำหรับทรงเหลี่ยมบ้างเรียก โคมล้อ เนื่องจากคล้ายโคม ที่ใช้แขวนติดกับขบวนเกวียนที่พ่อค้าวัวต่าง ใช้เดินทางในยามค่ำคืน

การทำบายศรี
 
          บายศรี เป็นการใช้ภูมิปัญญาไทย ในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ได้รับการทำพิธี บายศรีจึงเป็นของสูง สิ่งมีค่าของไทย มาแต่โบราณ ในงานมงคลทุกงานจะมีพิธี ที่มีบายศรีเป็นส่วนสำคัญ เป็นศาสนพิธี ของศาสนาพราหมณ์ คำว่าบาย เป็นภาษาเขมรหมายถึง ข้าวสุก ศรี เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึงมิ่งขวัญ บายศรี จึงหมายถึง ขวัญข้าว หรือภาชนะใส่เครื่องสังเวย 
          ก่อนทำพิธี สู่ขวัญ ต้องมีการจัดพาขวัญหรือขันบายศรี หมายถึงภาชนะใส่เครื่องสังเวยบูชาก่อนการเรียกขวัญ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ใบไม้ เช่นใบตองกล้วย นำมาพับ เป็นมุมแหลมและเย็บซ้อนอย่างสวยงาม อาจทำเป็น 3 ชั้น 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้จัดพิธี บายศรีจึงเป็นความเชื่อ ของคนทุกภาคในประเทศไทย การทำพิธี โดยใช้บายศรี ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ ช่วยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถเผชิญภยันตรายได้อย่างดี ทำให้เกิดโชคลาภและสิริมงคลแก่ผู้กระทำ การใช้บายศรี มีทั้งเหตุการณ์ดีและเหตุการณ์ไม่ดี
 
การทำลูกประคบ
 
          หมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทยนิยมนำสมุนไพรแบบสดและแบบแห้งมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของลูกประคบสมุนไพร เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำบัดอาการของโรคทางกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ผิวหนัง สมุนไพรที่คลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อและเซลล์ที่อยู่ใต้ผิวหนัง ลดการตึงเครียดทำให้เส้นเอ็นหย่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบ แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำดำเขียว บรรเทาอาการคันตามร่างกาย บำรุงผิว ช่วยรักษาเม็ดผดผื่นคันตามผิวหนัง ลูกประคบสมุนไพรสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยของบรรพบุรุษไทยได้อย่างน่าทึ่งยิ่งนัก
 เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

โครงการ Management Fair ครั้งที่ 10
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0”
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง
คณะวิทยาการจัดการจดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560
คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการฯ มอบกระเช้าของขัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะผู้บริหารบริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่
โครงการจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา
คณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60"
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษา ณ. บริษัท พิพิธภัณฑ์ เซรามิก ธนบดี จำกัด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอขอบคุณ คุณยศวรรธ สัชฌะไชย ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลที่ 4 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 "Cabling Contest 2016"
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน การขนส่ง การบริหารจัดการคลังสินค้า,วัตถุดิบ และแนวทางการทำธุรกิจสมัยใหม่
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดงาน Freshy night IBM#7
ประธานหลักสูตรปริญญาโท การจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการ “พุทธวิธีกับการปกครอง”
คณะวิทยาการจัดการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2559
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยเข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
โครงการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการได้มอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อไปแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ในระดับประเทศ สาขาหนังสั้น/สารคดีสั้น การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ"ผลกระทบการโกง"จากองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
คณะวิทยาการจัดการได้จัดการประกวดแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2559
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559
M.B.A. วิพากษ์หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”ในระดับจังหวัดจากกระทรวงวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
MBA. ม.ราชภัฏลำปาง เทียบเคียงหลักสูตรกับ MBA. ม.สงขลานครินทร์
คณาจารย์หลักสูตรปริญญาเอก ร่วมยกร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2559
หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ นำเสนองานวิจัยต่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “รดน้ำดำหัว”
สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการ “การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สู่โลกอาชีพนักบัญชี”
นักศึกษาปริญญาโท (M.B.A.) สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกันทำพิธีขอขมาและรดน้ำดำหัว คณาจารย์ประจำหลักสูตรสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388