dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อาชีพพื้นบ้านท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยากรจัดการ ได้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อาชีพพื้นบ้านท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน โดยได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทำโคมล้านนา การทำลูกประคบสมุนไพร และ การทำบายศรีสู่ขวัญ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณมณฑล ปินตาสี คุณสหัสตชาติ โตนะโพ และ คุณวิสิทธิ์ สิทธิ โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 200 คน ซึ่งผลจากการประเมินโครงการพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการประดิษฐ์บายศรี ลูกประคบ และโคมล้านนา และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการประดิษฐ์ ไปยังผู้อื่นได้

โคมกระบอก 

            เป็นโคมที่ทำง่ายกว่าโคมชนิดอื่นๆ เนื่องจากใช้ไม้ไผ่เหลาแบนกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร หนา ๒- ๓ มิลลิเมตร ขดเป็นวงกลมเท่าๆกัน ๒ วง ไว้เป็นโครงส่วนหัวและส่วนท้าย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๕ เซนติเมตร แล้วนำกระดาษสาด้านกว้างยาวกว่าเส้นรอบวงของไม้ไผ่ขดวงกลมประมาณ ๑- ๒ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๕ -๒๐ เซนติเมตร เมื่อติดกระดาษติดกาวแล้ว ตัดลวดลายประดับตกแต่ง โดยใช้กระดาษสีเงิน สีทอง หรือสีอื่นๆ ลวดลายประดับส่วนใหญ่นิยมใช้ลายสร้อยดอกหมาก ส่วนท้ายหรือก้นกระบอกปิดด้วยกระดาษแข็งสำหรับวางผางประทีส เพื่อจุดเป็นพุทธบูชา โคมกระบอกมีทั้งทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม สำหรับทรงเหลี่ยมบ้างเรียก โคมล้อ เนื่องจากคล้ายโคม ที่ใช้แขวนติดกับขบวนเกวียนที่พ่อค้าวัวต่าง ใช้เดินทางในยามค่ำคืน

การทำบายศรี
 
          บายศรี เป็นการใช้ภูมิปัญญาไทย ในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ได้รับการทำพิธี บายศรีจึงเป็นของสูง สิ่งมีค่าของไทย มาแต่โบราณ ในงานมงคลทุกงานจะมีพิธี ที่มีบายศรีเป็นส่วนสำคัญ เป็นศาสนพิธี ของศาสนาพราหมณ์ คำว่าบาย เป็นภาษาเขมรหมายถึง ข้าวสุก ศรี เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึงมิ่งขวัญ บายศรี จึงหมายถึง ขวัญข้าว หรือภาชนะใส่เครื่องสังเวย 
          ก่อนทำพิธี สู่ขวัญ ต้องมีการจัดพาขวัญหรือขันบายศรี หมายถึงภาชนะใส่เครื่องสังเวยบูชาก่อนการเรียกขวัญ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ใบไม้ เช่นใบตองกล้วย นำมาพับ เป็นมุมแหลมและเย็บซ้อนอย่างสวยงาม อาจทำเป็น 3 ชั้น 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้จัดพิธี บายศรีจึงเป็นความเชื่อ ของคนทุกภาคในประเทศไทย การทำพิธี โดยใช้บายศรี ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ ช่วยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถเผชิญภยันตรายได้อย่างดี ทำให้เกิดโชคลาภและสิริมงคลแก่ผู้กระทำ การใช้บายศรี มีทั้งเหตุการณ์ดีและเหตุการณ์ไม่ดี
 
การทำลูกประคบ
 
          หมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทยนิยมนำสมุนไพรแบบสดและแบบแห้งมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของลูกประคบสมุนไพร เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำบัดอาการของโรคทางกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ผิวหนัง สมุนไพรที่คลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อและเซลล์ที่อยู่ใต้ผิวหนัง ลดการตึงเครียดทำให้เส้นเอ็นหย่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบ แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำดำเขียว บรรเทาอาการคันตามร่างกาย บำรุงผิว ช่วยรักษาเม็ดผดผื่นคันตามผิวหนัง ลูกประคบสมุนไพรสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยของบรรพบุรุษไทยได้อย่างน่าทึ่งยิ่งนัก
 เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แผนพัฒนา SMEs หัตถกรรมไทยสู่ตลาด E-commerce ญี่ปุ่น"
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนตำรา แนวทางการเขียน ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
เรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนันสนุน ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษา
โครงการการจัดการความรู้บุคคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560
รวมโครงการจิตอาสา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพลส จำกัด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "A New Era of IT Education"
ประมวลภาพกิจกรรมภายในงาน Management Fair ครั้งที่ 11 และงานคืนสู่เหย้าชาว วจ.
บริษัท Flash expressเป็นวิทยาการรับเชิญสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เวทีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนบ้านปงถ้ำ
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยและการทำ CPR
งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ บริษัท Flash Express ร่วมประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำความดีเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ "เครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง"
Cp all มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่
โครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS 2016”
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ จังหวัดลำปาง และคณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรม"การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ"สำหรับผู้บริหาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสู้ศตวรรษที่ 21
บันทึกความร่วมมือ การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา
โครงการ Management Fair ครั้งที่ 10
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0”
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง
คณะวิทยาการจัดการจดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560
คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการฯ มอบกระเช้าของขัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะผู้บริหารบริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่
โครงการจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388