dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0” กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ SMEs อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 


ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) แม่เมาะ ศูนย์วิจัยและข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรองศาสตรจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0” ให้กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ SMEs อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณธานี  วงศ์พลกานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ ด้านสื่อสารองค์การชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 

สำหรับการอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0” ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน, เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือผู้ประกอบการ SMEs บนศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ

 
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

บริษัท Flash expressเป็นวิทยาการรับเชิญสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เวทีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนบ้านปงถ้ำ
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยและการทำ CPR
งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ บริษัท Flash Express ร่วมประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำความดีเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ "เครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง"
Cp all มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่
โครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS 2016”
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ จังหวัดลำปาง และคณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรม"การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ"สำหรับผู้บริหาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสู้ศตวรรษที่ 21
บันทึกความร่วมมือ การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา
โครงการ Management Fair ครั้งที่ 10
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง
คณะวิทยาการจัดการจดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560
คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการฯ มอบกระเช้าของขัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะผู้บริหารบริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่
โครงการจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา
คณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60"
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษา ณ. บริษัท พิพิธภัณฑ์ เซรามิก ธนบดี จำกัด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอขอบคุณ คุณยศวรรธ สัชฌะไชย ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลที่ 4 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 "Cabling Contest 2016"
โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อาชีพพื้นบ้านท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน การขนส่ง การบริหารจัดการคลังสินค้า,วัตถุดิบ และแนวทางการทำธุรกิจสมัยใหม่
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดงาน Freshy night IBM#7
ประธานหลักสูตรปริญญาโท การจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการ “พุทธวิธีกับการปกครอง”
คณะวิทยาการจัดการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2559
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยเข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
โครงการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388