dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
โครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS 2016”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งอาจารย์และบุคลากร

เข้าร่วมโครงการพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016"

อาจารย์บัณฑิต บุษบา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ส่งอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016" ณ ห้องอบรม 505 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรม และประเมินทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยใบรับรองมาตรฐานสากลของ Microsoft Office Specialist Certification ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันมาตรฐานด้านไอที ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ส่งอาจารย์และบุคลากร จำนวน 3 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและประเมินทักษะความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ดังนี้
1. อาจารย์พิมาย วงค์ทา โปรแกรม Microsoft Word
2. นายธีธนิน แสงสวัสดิ์ โปรแกรม Microsoft Excel
3. อาจารย์เนตรดาว โทธรัตน์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint
โครงการฝึกอบรมพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016" ดังกล่าว มีการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินทักษะด้วยการสอบปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ที่ออกแบบโดยบริษัท Certiport แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทที่รับผิดชอบดูแลระบบการสอบออนไลน์ให้กับบริษัทไมโครซอฟท์ โดยครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดของชุดโปรแกรม ลักษณะของการสอบจะใช้ชุดข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ระยะเวลาในการสอบ 50 นาที จะเป็นชุดข้อสอบปฏิบัติที่จะถูกสุ่มขึ้นมาให้ผู้สอบได้ปฏิบัติตามชุดคำสั่งต่างๆ ข้อสอบเป็นแบบโปรเจค ในแต่ละวิชามี 7 โปรเจค และในแต่ละโปรเจค จะมีหัวข้อคำถามหรือชุดคำสั่งให้ปฏิบัติโปรเจคละ 7 หัวข้อ โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องคอยตรวจสอบเวลาดูความสัมพันธ์ของเวลา และจำนวนข้อสอบอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบให้ครบถ้วนภายใต้เวลาที่กำหนด 
อาจารย์บัณฑิต บุษบา แจ้งว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนโยบายที่จะดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานสากล โดยจะมีการฝึกอบรมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านไอทีในระดับประเทศภายใต้โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2018” ต่อไป

 
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

คณบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการศึกษาระยะสั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561
คณบดีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 23 เปิดการแสดงละครเวที "สุชาดาอธิฏฐาน" รอบปฐมทัศน์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รับมอบโอวาทจากอธิการบดี ก่อนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน
คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา)
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหัวฝาย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 article
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการรับรางวัลชนะเลิศการการนำเสนอการจัดการความรู้ดีเด่น (KM Award) ปีการศึกษา 2560 article
คณบดีเป็นประธานเปิดงาน “โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ” นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 article
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ กับผลการสอบ Certificate : CompTIA IT Fundamentals
คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561
ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แผนพัฒนา SMEs หัตถกรรมไทยสู่ตลาด E-commerce ญี่ปุ่น"
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนตำรา แนวทางการเขียน ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
เรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนันสนุน ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษา
โครงการการจัดการความรู้บุคคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560
รวมโครงการจิตอาสา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพลส จำกัด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "A New Era of IT Education"
ประมวลภาพกิจกรรมภายในงาน Management Fair ครั้งที่ 11 และงานคืนสู่เหย้าชาว วจ.
บริษัท Flash expressเป็นวิทยาการรับเชิญสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เวทีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนบ้านปงถ้ำ
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยและการทำ CPR
งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ บริษัท Flash Express ร่วมประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำความดีเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ "เครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง"
Cp all มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388