dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
โครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS 2016”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งอาจารย์และบุคลากร

เข้าร่วมโครงการพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016"

อาจารย์บัณฑิต บุษบา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ส่งอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016" ณ ห้องอบรม 505 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรม และประเมินทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยใบรับรองมาตรฐานสากลของ Microsoft Office Specialist Certification ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันมาตรฐานด้านไอที ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ส่งอาจารย์และบุคลากร จำนวน 3 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและประเมินทักษะความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ดังนี้
1. อาจารย์พิมาย วงค์ทา โปรแกรม Microsoft Word
2. นายธีธนิน แสงสวัสดิ์ โปรแกรม Microsoft Excel
3. อาจารย์เนตรดาว โทธรัตน์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint
โครงการฝึกอบรมพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016" ดังกล่าว มีการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินทักษะด้วยการสอบปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ที่ออกแบบโดยบริษัท Certiport แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทที่รับผิดชอบดูแลระบบการสอบออนไลน์ให้กับบริษัทไมโครซอฟท์ โดยครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดของชุดโปรแกรม ลักษณะของการสอบจะใช้ชุดข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ระยะเวลาในการสอบ 50 นาที จะเป็นชุดข้อสอบปฏิบัติที่จะถูกสุ่มขึ้นมาให้ผู้สอบได้ปฏิบัติตามชุดคำสั่งต่างๆ ข้อสอบเป็นแบบโปรเจค ในแต่ละวิชามี 7 โปรเจค และในแต่ละโปรเจค จะมีหัวข้อคำถามหรือชุดคำสั่งให้ปฏิบัติโปรเจคละ 7 หัวข้อ โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องคอยตรวจสอบเวลาดูความสัมพันธ์ของเวลา และจำนวนข้อสอบอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบให้ครบถ้วนภายใต้เวลาที่กำหนด 
อาจารย์บัณฑิต บุษบา แจ้งว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนโยบายที่จะดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานสากล โดยจะมีการฝึกอบรมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านไอทีในระดับประเทศภายใต้โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2018” ต่อไป

 
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ บริษัท Flash Express ร่วมประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำความดีเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ "เครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง"
Cp all มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ จังหวัดลำปาง และคณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรม"การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ"สำหรับผู้บริหาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสู้ศตวรรษที่ 21
บันทึกความร่วมมือ การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา
โครงการ Management Fair ครั้งที่ 10
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0”
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง
คณะวิทยาการจัดการจดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560
คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการฯ มอบกระเช้าของขัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะผู้บริหารบริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่
โครงการจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา
คณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60"
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษา ณ. บริษัท พิพิธภัณฑ์ เซรามิก ธนบดี จำกัด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอขอบคุณ คุณยศวรรธ สัชฌะไชย ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลที่ 4 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 "Cabling Contest 2016"
โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อาชีพพื้นบ้านท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน การขนส่ง การบริหารจัดการคลังสินค้า,วัตถุดิบ และแนวทางการทำธุรกิจสมัยใหม่
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดงาน Freshy night IBM#7
ประธานหลักสูตรปริญญาโท การจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการ “พุทธวิธีกับการปกครอง”
คณะวิทยาการจัดการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2559
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยเข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
โครงการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการได้มอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อไปแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ในระดับประเทศ สาขาหนังสั้น/สารคดีสั้น การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ"ผลกระทบการโกง"จากองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
คณะวิทยาการจัดการได้จัดการประกวดแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388