ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอก

Update 9 กรกฎาคม 2564

# fสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ ผลงาน เพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร MBA. KKU.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมภูมิปัญญาดาราศาสตร์ล้านนา จารีตประเพณี การวางตัวของศาสนสถาน และทักษาเมืองล้านนา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 3

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo symposium 2021

กระทรวงแรงงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัย และเอกสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4 นวัตกรรมที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษาศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมอบรมในหลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ. รศ. รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับคณะและสถาบัน หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติประจําปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จังหวัดลำปางแจ้งเรื่อง ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ วันที่ 1 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ psu Education Conference

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการสอนออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาคครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 RERU icet 4 New Normal

 สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศาลากลางจังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องการรับส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มูลนิธิการศึกษาไทยเยอรมันเปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนใน 2 โครงการ

กรมสรรพากรประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด. 90 และ 91 สำหรับปีงบประมาณ 2562

จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2563

# สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2563

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน หรือ สมศ. ขอความอนุเคราะห์นิสิตนักศึกษาตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจ ต่อการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันกรมการพัฒนาชุมชน ขอส่งรายงานการศึกษาเรื่อง รูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งผ่าน QR Code เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 # สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน
เฮือนฟ้า - ขาว วันนี้

คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
มร.ลป.รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก 400 ผลงาน การประกวดแผนการจัดการท่องเที่ยวทั่วประเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
U2T มร.ลป. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T Covid Week)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร “วิทยาการจัดการสมัยใหม่” (Journal of Modern Management Science : JMMS)
สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
มร.ลป.ร่วมให้การต้อนรับคณะ รมต.อว.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่จังหวัดลำปาง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (Special Olympics Thailand) ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคปกติ
การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คนที่ 14
อธิการบดีประชุมหารือเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ Logistics
มร.ลป. ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การบัญชีสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างและการจัดทำงบกระแสเงินสด”
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย
คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
คณบดีร่วมเวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม "LAMPANG FORUM #2”
คณบดีร่วมนำเสนอแผนงานวิจัย ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่
ทีมคณาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟ
คณะนักวิจัย มร.ลป. เดินหน้าขยายความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนงานวิจัย บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดฉายภาพยนตร์ “Because of…love เพราะว่า...รัก” รอบปฐมฤกษ์ และรอบสื่อมวลชน
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388