dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotคณบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการศึกษาระยะสั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา)
เมื่อวันที่ 9-15 พ.ย. 2561  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา) ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน,โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน,โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน,
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561
ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 23 เปิดการแสดงละครเวที "สุชาดาอธิฏฐาน" รอบปฐมทัศน์
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าชมการแสดงละครเวที "สุชาดาอธิฏฐาน" รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รับมอบโอวาทจากอธิการบดี ก่อนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องโถงด้านหน้าห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อรับโอวาทและคำอวยพร เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา) ให้กับ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388