ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotมร.ลป.ร่วมให้การต้อนรับคณะ รมต.อว.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่จังหวัดลำปาง

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ซึ่งมีกำหนดการในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (Special Olympics Thailand) ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

 อาจารย์ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)  โดยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมกันสอนการใช้งานสื่อ AR ให้กับนักเรียน  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดลำปาง   เมื่อวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564  

 

มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคปกติ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 อ.ฐานุษา สายสวาสดิ์,อ.สุพาพร ลอยวัฒนกุล และนายโกศล เฟื่องฟู มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 20 ทุน เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อไป

การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คนที่ 14

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ในการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีการรับส่งงาน ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่าง ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ กับ อ.นุสรา แสงอร่าม

อธิการบดีประชุมหารือเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ Logistics

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อหารือและมอบนโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานประกอบการโลจิสติกส์

 

มร.ลป. ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง

อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์  สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ได้ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โดยภาคีเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง  ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์  2564

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การบัญชีสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างและการจัดทำงบกระแสเงินสด”

• การรับรู้รายได้สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง • การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง • การภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง • การจัดทำงบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรง ทางอ้อม • การฝึกปฏิบัติการจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม • จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 3871 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย

คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยา  โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา และโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

คณบดีร่วมเวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม "LAMPANG FORUM #2”

 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในประเด็นอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รักษา​การรองผู้อำนว​ยการ​ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์​ด้านการพัฒนา​พื้นที่​ หน่วย บพท. เป็นผู้จัดการเวที "LAMPANG FORUM #2” เวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปางด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388