dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 นางสาวพิมพิไล ดอกผู้ชาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ "ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 

คณะวิทยาการจัดการ จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

 

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้”

 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์. จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี  ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล  และให้โอวาทแก่นักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้จัด “โครงการยุวชนจิตอาสา”(Youth Activation)

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้จัด “โครงการยุวชนจิตอาสา”(Youth Activation) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้พิการทางด้านสติปัญญา ในฐานะของการเป็นอาสาสมัครโดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ผู้พิการทางสติปัญญาเกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้พิการทางสติปัญญา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ”

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ เชิญร่วมงานแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้”

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมนำเสนอบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ICT Silpakorn

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 นำโดยอาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2  ICT Silpakorn มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีบทความวิจัยที่นำเสนอโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 7 บทความ ซึ่งเป็นบทความวิจัยที่นักศึกษาดำเนินการภายใต้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A และ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 กลุ่ม B

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.  ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และสรุปผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่  โครงสร้างหน้าที่และอำนาจของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388