ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotแจ้งจากงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริษัทเบสท์เทค เพสท์ คอนโทรล จำกัด จะดำเนินการพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณที่พักอาศัยบ้านพักบุคลากรและหอพักนักศึกษา
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ประกาศ-คำสั่ง จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019article
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาในการลงทะเบียนเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ขยายเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครอง จากผลกระทบของโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้น จึงเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการดังนี้

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Microsoft Teams และ Google Classroom

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดจัดอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ภายใต้โครงการ “โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะ การพัฒนางานในสายอาชีพแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก” โดยจะดําเนินการอบรม จํานวน ๒ รุ่น ดังนี้
๑.หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
๒.หลักสูตร การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการค้นหา

ผลการค้นเว็บ

ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ห้วข้อการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)สายวิชาการ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการจัดการประชุม VDO Conference - Zoom Cloud Meeting ห้วข้อการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง เทคนิคการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ในภาวะที่เชื้อโรด COVID-19 ระบาด
สาขาวิชาบัญชี เชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร "การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และประเด็นด้านสินทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ"
สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร "การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และประเด็นด้านสินทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยร่วมกับ เข้ารวมแสดงในงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”
คณาจารย์คณะวิทยาการจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากทุกสาขาวิชา ได้นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยร่วมกับชุมชน เข้ารวมแสดงในงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563
สาขาวิชาบัญชี จัดอบรมโครงการ สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young &Smart Accountants)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผศ. ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young &Smart Accountants) ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388