ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ในภาวะที่เชื้อโรด COVID-19 ระบาด
สาขาวิชาบัญชี เชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร "การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และประเด็นด้านสินทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ"
สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร "การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และประเด็นด้านสินทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยร่วมกับ เข้ารวมแสดงในงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”
คณาจารย์คณะวิทยาการจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากทุกสาขาวิชา ได้นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัยร่วมกับชุมชน เข้ารวมแสดงในงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563
สาขาวิชาบัญชี จัดอบรมโครงการ สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young &Smart Accountants)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผศ. ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young &Smart Accountants) ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอลี้
เมื่อวันที่ 13-14 ม.ค. 2563 ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเข้าพบ นายอำเภอลี้ และนายกเทศบาลวังดิน,นายกเทศบาลตำบลก้อ, นายกเทศบาลตำบลดงดำ, นายกเทศบาลตำบลป่าไผ่, และนายกเทศบาลตำบลศรีวิชัย จังหวัดลำพูน เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2020 และร่วมวางแผนในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายใด้ให้กับชุมชนฐานรากฯ ประจำปี 2563 รวมถึงการจัดงานฮ่วมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 2
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่อธิการบดี
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
คณบดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Minzu University) ในโอกาสจบหลักสูตรศึกษาแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและธุรกิจระหว่างประเทศ (English Program) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเวลา 4 เดือน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2562
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.  ห้องประชุมธัญรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่จ๋อง อำเภอลี้ ลำพูน
อาจารย์นุสรา แสงอร่าม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะประธานกลุ่มโครงการบริการวิชาการ “โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (พื้นที่ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2562
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388