dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotคณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2562

 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.  ห้องประชุมธัญรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่จ๋อง อำเภอลี้ ลำพูน

 อาจารย์นุสรา แสงอร่าม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะประธานกลุ่มโครงการบริการวิชาการ โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (พื้นที่ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2562 

มร.ลป. ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รศ.สมชัย โกศล รองอธิการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เลขานุการหลักสูตรฯ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ กรรมการหลักสูตร ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านศรีวิชัย อำเภอลี้ ลำพูน
วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะประธานกลุ่มโครงการบริการวิชาการ “โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (พื้นที่ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน)

 

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์  ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

 

มร.ลป. จัดพิธีปิดโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ “International Training on Tourism and Hospitality Management”

รก.อธิการบดี มร.ลป. ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 27 คน  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เรียน ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ในการนี้ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปี 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังกล่าว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จ.ลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป. โครงการ "ชวนน้อง...มาเรียน" ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ไปจัดโครงการ "ชวนน้อง...มาเรียน" ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388