dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotคณะวิทยาการจัดการ จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 “รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สรีปี๋ใหม่เมือง”article

 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สรีปี๋ใหม่เมือง”  กล่าวคำขอขมา และนำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"

 วันที่ 6 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ ร่วมพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี หรือ วันจักรี ประจำปี 2562  ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน

 รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ คณาจารย์และนักศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนจิตอาสา ณ กองอำนวยการลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 นายชัยฤทธิ์ ไชยเรือน ในนามตัวแทนบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนางสาว จุฬามณี จะมัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ที่เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุกิจด้านโลจิสติกส์กับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการด้านแผนธุรกิจและการทำบัญชี ให้กับกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ

 รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ผ่านศาสตร์ด้านสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านแผนธุรกิจ/การทำบัญชีของกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สถาบันการศึกษาเครือข่าย ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และเมืองไป๋เซ่อ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สถาบันการศึกษาเครือข่าย ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และเมืองไป๋เซ่อ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 โดยได้เข้าไปเยือนสถาบันเครือข่ายทั้งหมด 9 แห่ง
คณบดีเป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562article
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4article
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในโอกาสสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธัญรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วจ. article
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วจ. 2562 (ธีมงานวัด) ณ ลานอเนกประสงค์กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เมื่อเวลา 19.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะ ร่วมงานการประชุมวิชาการ วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 article
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2019  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388