dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotโครงการพิเศษ “More Powerful with New MOS 2016”
เมื่อวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ส่งอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพิเศษ "More Powerful with New MOS 2016" ณ ห้องอบรม 505 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรม และประเมินทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยใบรับรองมาตรฐานสากลของ Microsoft Office Specialist Certification ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันมาตรฐานด้านไอที ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)” ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล พลาซา จังหวัดลำปาง
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560
MGTS NEWs: (8 พ.ย. 60) คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณรอบอาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีอาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ จังหวัดลำปาง และคณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ระหว่าง ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ(Biz Club) จังหวัดลำปาง โดย นายภูมิพัฒนา์ รัตนพงศ์บวร ประธานเครือข่ายธุรกิจ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรม"การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ"สำหรับผู้บริหาร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ"การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ"สำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผอ.สถาบันฝึกอบรม ETI ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์ ความสอดคล้องกับการเขียนโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ มีเครือข่ายอบรมที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสู้ศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสู้ศตวรรษที่ 21 เรื่อง การพัฒนาเว็บแบบ Responsive โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
บันทึกความร่วมมือ การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้ร่วมบันทึกความร่วมมือ การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา ระหว่าง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปาง และ ข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมใหญ่ หอการค้าจังหวัดลำปาง
โครงการ Management Fair ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ Management Fair ครั้งที่ 10 ในการจัดโครงการและรูปแบบของการจัดงานในปีนี้ เป็นการดำเนินการในหัวข้อ "ศาสตร์การจัดการก้าวหน้า พัฒนาเครือข่าย SMEs สู่ Thailand 4.0" อันเป็นการให้บริการและพัฒนาต่อยอดให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจSME ในจังหวัลำปาง มีการประกวดการออกร้าน และการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน และมีการแข่งขันทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมทุกรูปแบบจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ และกับเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ประเด็นการผลิตบัณฑิต เรื่อง การส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และประเด็นการวิจัย เรื่อง การจัดทำงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ศ.จำเนียร นันทดิลก และรศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0”
ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) แม่เมาะ ศูนย์วิจัยและข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรองศาสตรจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0” ให้กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ SMEs อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388