dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotมร.ลป. จัดพิธีปิดโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ “International Training on Tourism and Hospitality Management”

รก.อธิการบดี มร.ลป. ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 27 คน  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เรียน ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ในการนี้ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปี 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังกล่าว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จ.ลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป. โครงการ "ชวนน้อง...มาเรียน" ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ไปจัดโครงการ "ชวนน้อง...มาเรียน" ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 นางสาวพิมพิไล ดอกผู้ชาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ "ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 

คณะวิทยาการจัดการ จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

 

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้”

 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์. จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี  ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล  และให้โอวาทแก่นักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้จัด “โครงการยุวชนจิตอาสา”(Youth Activation)

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้จัด “โครงการยุวชนจิตอาสา”(Youth Activation) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้พิการทางด้านสติปัญญา ในฐานะของการเป็นอาสาสมัครโดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ผู้พิการทางสติปัญญาเกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้พิการทางสติปัญญา 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388