dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะ ร่วมงานการประชุมวิชาการ วิทยาการจัดการวิชาการ 2019

 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2019  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

 

คณะวิทยาการจัดการ ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณบดีร่วมให้การต้อนรับนายกมนตรีและคณะ ในการประชุม ครม.สัญจรครั้งที่ 1/2562
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562
คณบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น [7- ELEVEN] สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น [7- ELEVEN] สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนางประภา ไชยมงคล หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ นายมนตรี สังขนาด รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมโครงการผู้ประกอบการสมัยใหม่ และทักษะอาชีพแก่นักศึกษา
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการสมัยใหม่ และทักษะอาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรม 1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมชมพูนุช อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการศึกษาระยะสั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา)
เมื่อวันที่ 9-15 พ.ย. 2561  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(แนะแนวการศึกษา) ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน,โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน,โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน,
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561
ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388