ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การบัญชีสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างและการจัดทำงบกระแสเงินสด”

• การรับรู้รายได้สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง • การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง • การภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง • การจัดทำงบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรง ทางอ้อม • การฝึกปฏิบัติการจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม • จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 3871 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย

คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยา  โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา และโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

คณบดีร่วมเวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม "LAMPANG FORUM #2”

 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในประเด็นอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รักษา​การรองผู้อำนว​ยการ​ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์​ด้านการพัฒนา​พื้นที่​ หน่วย บพท. เป็นผู้จัดการเวที "LAMPANG FORUM #2” เวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปางด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง

คณบดีร่วมนำเสนอแผนงานวิจัย ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 ผศ.ดร. ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมคณะ นำเสนอแผนงานวิจัยด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรับการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานวิจัย บนเส้นทางเรอแนสซอง:การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้า  จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 

คณะวิทยาการจัดการออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอน

ทีมคณาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง ขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรดาว โทธรัตน์
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.77

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

 ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟ

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะ เข้าพบนายวิสูตร บัวชุม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง  เพื่อร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานวิจัยบนเส้นทางล้านนาเรอเนสซอง : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน

 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388