ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotสาขาวิชาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสามอบเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับคนยากจนพื้นที่สูง ต.หัวเมืองarticle

 ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2564 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสานำเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่มมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนชนชาติพันธุ์ในพื้นที่ราบสูงของตำบลหัวเมือง 

U2T ตำบลสบป้าด มร.ลป. จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ

 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม ผู้จัดการตำบล พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และอาจารย์ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก กรรมการตำบล  ทีมงาน U2T ตำบลสบป้าด ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านผู้ยากไร้

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ต.วอแก้ว  ดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ

นศ.สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี – Best Youth of the Year 2021

 ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า นายนพรัตน์ สัตย์ธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล สุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี – Best Youth of the Year 2021” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 

มร.ลป. ลงนาม MOU กับ Deyang Vocational College of Technology and Trade

 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์นลินทิพย์ กองคำ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะผู้บริหาร Deyang Vocational College of Technology and Trade

นิเทศศาสตร์ รุ่น 26 เชิญรับชมซีรี่ย์สะท้อนชีวิต ‘On my way เลือกทางไหน ใครกำหนด’ ผ่านช่องทางออนไลน์

 นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 26 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญติดตามรับชมภาพยนตร์ Series “On My Way… เลือกทางไหน ใครกำหนด” Episode 1 wannabe / born to be วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage “Communication Arts LPRU”

ขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ในการได้รับพิจารณาประทานรางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 9 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ในการได้รับพิจารณาประทานรางวัล  พิฆเนศวรครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 ภายใต้หัวข้อ วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชนในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

คณะวิทยการจัดการ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการแข่งขันคลิปวีดิโอ ในโครงการฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 3

 อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีมอบรางวัล การประกวดการแข่งขันคลิปวีดิโอ ในโครงการฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานสามครูบา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัล 

U2T มร.ลป. ตำบลลี้ ร่วมอบรมดนตรีพื้นเมือง “คณะรวมใจพัฒนา ลี้หลวง หมู่ที่ 6”

 เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564  ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  ผู้จัดการประจำตำบลลี้  พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลี้   ได้เข้าร่วมอบรมดนตรีพื้นเมือง ร่วมกับกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ คณะรวมใจพัฒนา ลี้หลวง หมู่ที่ 6ณ  ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388