dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotโครงการ Management Fair ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ Management Fair ครั้งที่ 10 ในการจัดโครงการและรูปแบบของการจัดงานในปีนี้ เป็นการดำเนินการในหัวข้อ "ศาสตร์การจัดการก้าวหน้า พัฒนาเครือข่าย SMEs สู่ Thailand 4.0" อันเป็นการให้บริการและพัฒนาต่อยอดให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจSME ในจังหวัลำปาง มีการประกวดการออกร้าน และการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน และมีการแข่งขันทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมทุกรูปแบบจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ และกับเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ประเด็นการผลิตบัณฑิต เรื่อง การส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และประเด็นการวิจัย เรื่อง การจัดทำงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ศ.จำเนียร นันทดิลก และรศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0”
ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) แม่เมาะ ศูนย์วิจัยและข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรองศาสตรจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในยุค Thailand 4.0” ให้กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ SMEs อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.ดร.ธนกร  สิริสุคันธา ประธานหลักสูตรและทีมงาน ร่วมกับ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างรายได้บนฐานคุณธรรมอย่างยั่งยืน   ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร และ ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล เป็นวิทยากรกระบวนการ มีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว และนักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ กองจิตอาสากบรม2-ฟ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการและปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนสบจางวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 12 มกราคม 2560
คณะวิทยาการจัดการจดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560
คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 29 ธ.ค. 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาลาใหม่หน้าลานคณะวิทยาการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายเป็นราชกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการฯ มอบกระเช้าของขัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 เวลา 10.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการฯ มอบกระเช้าของขัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจ่ารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานในสำนักงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
คณะผู้บริหารบริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่
คณะผู้บริหารบริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่แก่คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 6ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
โครงการจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา โดยให้นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรของตนเอง และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี ที่มีส่วนส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นกระบวนการหรือทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388