ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

 อาจารย์ภาคภูมิ   พิชวงค์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

มร.ลป. รับมอบเจลแอลกอฮอล์ตามโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"

 เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2563  รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รับมอบเจลแอลกอฮอล์  70  เปอร์เซ็น ขนาด 500  มิลลิลิตร  จำนวน  400  ขวด จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ตามโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 อาจารย์ชิดชนก   วงศ์เครือ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ ดร.วิจิตรา   แซ่ตั้ง ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 

สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผศ.ดร.สุเทพ. ทองคำ ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดงาน “ฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 2 และเทศกาลลำไย ครั้งที่ 4”

เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม  2563  รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมพิธีเปิดงานฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้  ครั้งที่ 2  และเทศกาลลำไย ครั้งที่  4  ณ  ลานอเนกประสงค์  เทศบาลตำบลวังดิน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส  นายอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ ขอเละชิญร่วมงานมหกรรมแสดงแจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้” 21-23 กรกฎาคม 2563

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้” ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประกาศ มาตราการการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การผ่อนผันการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388