ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดอบรมโครงการยุวชนจิตอาสา สเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอลarticle

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2565  อาจารย์ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า  ได้จัดอบรมตามโครงการยุวชนจิตอาสา สเปเชียลโอลิมปิคไทย   ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอล (Learning Development with 2D Animation via Digital Multimedia) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ” ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3663  ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

สาขาวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การประยุกต์ TFRS for NPAEs กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ”

 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 65 หัวข้อ การประยุกต์ TFRS for NPAEs กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทีมนักวิจัยลำปางแก้จน มร.ลป. ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลระดับตำบล

 เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม  2564 ทีมนักวิจัยโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ และ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ ซึ่งเป็นนักวิจัยที่รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจ ค้นหา และสอบทานในพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภองาว ลงพื้นที่จัดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนที่ได้ดำเนินการในการค้นหาและสำรวจร่วมกับผู้นำชุมชน,อพม., อสม,ในแต่ละพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว

มร.ลป.นำเสนอ “การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน"

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  รศ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอรายงานความก้าวหน้า 8 เดือน ของโครงการ "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัดลำปาง"  โดยได้รับการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ณ ห้อง Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ

ม.ราชภัฏลำปางเป็นตัวแทนภาคเหนือนำผลงานร่วมนิทรรศการในงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร หัวหน้าโครงการวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมจัดแสดงภายในส่วนนิทรรศการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ภายในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-3 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

นักวิจัย มร.ลป. ร่วมนำเสนองานในมหกรรมงานวิจัยฯ ภาคใต้ ในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ร่วมการนำเสนองานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มร.ลป. รับมอบทุนการศึกษาจาก Flash Express รวม 150,000.- บาท

 รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย  อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และนางบุญรักษา ปัญญายืน  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา   รับมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวม 150,000.- บาท  จากบริษัท  Flash Express ณ  ห้องรับรอง  ชั้น 10 อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2564

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “วิทยาการจัดการ 2022”

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “วิทยาการจัดการ 2022” ณ ห้องประชุมธรรมศรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ประชุมได้มีการหารือในการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาระดับภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขัน “Blockchain tech startup 2021”

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาระดับภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขัน “Blockchain tech startup 2021” ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่ นายจักรพงษ์ กาวีแดง นางสาวศศิธร พุทธสอน และนายกิตติชัย ประวัง ได้เข้าร่วมแข่งขัน “Blockchain tech startup2021”

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงานโครงการร่วมผลิตบัณฑิต ร่วมกับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์นลินทิพย์ กองคำ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คุณวัลลภ สิงหราช  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักศึกษา ร่วมลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงาน โครงการร่วมผลิตบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ณ ห้องประชุมธัญกร อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388