dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dotสโมสรนักศึกษา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 อาจารย์สยุมภู อุนยะพันธ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ เดินทางร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ค่ายเสริมสร้างความสามัคคีและจิตอาสาณ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ทีมวิจัยท่องเที่ยวขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับโฮมสเตย์นวัตวิถี

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาโฮมสเตย์ฯ พร้อมด้วย ผศ.เนตรดาว โทธรัตน์ และอาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์ของหมู่บ้านOTOP นวัตวิถีในพื้นที่วิจัย 5 อำเภอของจังหวัดลำปาง

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์เกศณีย์ สัตตรัตนขจร ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. อาจารย์บัณฑิต บุษบา  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

สาข่วิชาการบัญชี ร่วมกับ สสว และ ISMED จัดโครงการ Train the Coach

 อาจารย์ ดร.ปริยานุช ปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
จัดกิจกรรม Road Show โครงการ Train the Coach เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมโครงการค่ายอาสา เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโปงเลา

 อาจารย์สยุมภู อุนยะพันธ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ เดินทางร่วมโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น  ค่ายอาสาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโปงเลา  ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง ประธานสาขาวิชาการตลาด            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 อาจารย์ชิดชนก วงศ์เครือ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388