dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
แบบฟอร์มดาวน์โหลด : เอกสารงานธุรการ


แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 (Microsoft Word)article
แบบข้อตกลงภาระงาน (Term of Reference : TOR) บุคลากรประเภทสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรประเภทสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ ปร.1 ปี2561 (Microsoft Word)
แนวปฏิบัติที่ดี การยืมเงินทดรองราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใบยืมครุภัณฑ์
แบบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบฟอร์มขอทำสัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ ปร1 ปี2561
แบบฟอร์มขอยืมเอกสารโครงการ
บันทึกข้อความส่งเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์โสตทัศน์
แบบฟอร์มยืมวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
แบบฟอร์มการขอใช้บริการสถานีวิทยุ
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ
แบบฟอร์มการขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าวลงเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการarticle
แบบเสนอโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388