dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
แบบฟอร์มดาวน์โหลด : การวิจัยและพัฒนา


แบบฟอร์มทุนพัฒนาบุคลากรและการให้เงิน
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561
แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาตำรา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เสนอต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งประกาศกองทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานให้บริการวิชาการ พ.ศ.2559
ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสนับสนุนทุนโคงการวิจัยที่เกิดจากการบริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์ ของคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาตำรา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบเสนอขอรับรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คู่มือการรายงานข้อมูลเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS
ขอรับเงินรางวัลสำหรับงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์article
แบบฟอร์มขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่3
แบบฟอร์มขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่2
แบบฟอร์มขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่1
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388