ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
แบบฟอร์มดาวน์โหลด : การวิจัยและพัฒนา


เอกสารเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการศึกษาวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว
หลักฐานประกอบการเบิกเงิน โครงการวิจัยองค์ความรู้ตามศาสตร์
แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2563
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วิจัยองค์ความรู้ตามศาสตร์)
แบบฟอร์มทุนพัฒนาบุคลากรและการให้เงิน
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561
แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาตำรา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เสนอต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งประกาศกองทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานให้บริการวิชาการ พ.ศ.2559
ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสนับสนุนทุนโคงการวิจัยที่เกิดจากการบริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์ ของคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาตำรา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบเสนอขอรับรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388