dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletเอกสารเผยแพร่
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletคู่มือการจัดการเรียนการสอน
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletการกำหนดรหัสวิชา
bulletแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
bulletแกนบริหารธุรกิจปี2559
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletจรรยาบรรณนักวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRMS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletระบบงานประกันคุณภาพ
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
การประกันคุณภาพ


องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการarticle

             แผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พ.ศ.2555-2559

             แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ

             ระบบติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตarticle

             ระบบงานวิชาการ

             ระบบบริการการศึกษา

             ระบบ E-Learning LPRU        

             ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาarticle

             ระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา Online

             ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

             ระบบฐานข้อมูลออนไลน์

             ระบบข้อมูลสารสนเทศจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

             วารสารการจัดการ

             ข่าวสารการบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมarticle

             ระบบฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา คณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

             ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

             ระบบการจัดการความรู้ของคณะ

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

             ระบบติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

             แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

-แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
-แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ(ของบเพิ่มเติม)
     -ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา
     -ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
     -ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
     -ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
     -ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
     -ประเด็นกลยุทธ์ขอเพิ่มเติม
-แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

             ระบบการรายงานผลการดำเนินงานผ่าน CHE QA Online

1
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388