ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอนดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรดาว โทธรัตน์


 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.77 ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะ เข้าพบนายวิสูตร บัวชุม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง  เพื่อร่วมหารือในการขับเคลื่อนงานวิจัยบนเส้นทางล้านนาเรอเนสซอง : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน

 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รศ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าหารือ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนงบประมาณ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กรุงเทพฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดฉายภาพยนตร์  เรื่อง  “Because of…love เพราะว่า...รัก” รอบปฐมฤกษ์ และรอบสื่อมวลชน ได้รับเกียรติจาก  ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิตติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ตึก 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์  ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.บัณฑิต บุษบา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4  คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

 
ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติมีสาขาวิชาการจัดการสำนักงานไหมคะ2019-12-24589 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-271527 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-021816 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-301698 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-271968 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-041847 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-231488 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-141808 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-121605 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-021726 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-291448 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-241528 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-171695 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-161669 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาบัญชี ป.ตรี 2016-05-311792 / 2
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง