ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อหารือและมอบนโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานประกอบการโลจิสติกส์

 อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์  สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ได้ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ โดยภาคีเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง  ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์  2564• การรับรู้รายได้สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง • การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง • การภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง • การจัดทำงบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรง ทางอ้อม • การฝึกปฏิบัติการจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม • จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 3871 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยา  โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา และโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในประเด็นอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รักษา​การรองผู้อำนว​ยการ​ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์​ด้านการพัฒนา​พื้นที่​ หน่วย บพท. เป็นผู้จัดการเวที "LAMPANG FORUM #2” เวทีการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดลำปางด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร. ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมคณะ นำเสนอแผนงานวิจัยด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรับการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานวิจัย บนเส้นทางเรอแนสซอง:การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้า  จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอนดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติขอรายละเอียด​คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์​สมัค...2021-01-2050 / 1
dot
กระทู้ปกติมีสาขาวิชาการจัดการสำนักงานไหมคะ2019-12-24978 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-271706 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-022007 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-301858 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-272164 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-042012 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-231650 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-141968 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-121777 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-021891 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-291610 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-241673 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-171872 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-161836 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง