ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2564 อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  โดยมีคณบดี รองคณบดี   คณาาจารย์ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมิน ฯอาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid 19 ของคณะ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและความโปร่งใส (ITA) กำหนดการจัดงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ           วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 อาจารย์ปิยะ  วัตถพานิชย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ            วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเข้าร่วมประกวดแผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Planning Program) กับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ผลการประกวดในครั้งนี้ ปราฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  จาก 400 ผลงานทั่วประเทศ            วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564           วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 อาจารย์ ธวัชชัย ทำทอง ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ผู้จัดการประจำตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มอบหมายให้ คณะทำงาน U2T ตำบลมะเขือแจ้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T มร.ลป. ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T Covid Week) ณ หอประชุม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติขอรายละเอียด​คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์​สมัค...2021-01-20613 / 1
dot
กระทู้ปกติมีสาขาวิชาการจัดการสำนักงานไหมคะ2019-12-241396 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-272156 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-022447 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-302227 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-272605 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-042394 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-231997 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-142324 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-122167 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-022278 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-291910 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-241997 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-172233 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-162202 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง