ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot

class-header-css3
class-header-semantics
class-header-offline
class-header-device
class-header-connectivity  icon

 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 ภายใต้หัวข้อ วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชนในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีมอบรางวัล การประกวดการแข่งขันคลิปวีดิโอ ในโครงการฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานสามครูบา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัล  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564  ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  ผู้จัดการประจำตำบลลี้  พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลี้   ได้เข้าร่วมอบรมดนตรีพื้นเมือง ร่วมกับกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ คณะรวมใจพัฒนา ลี้หลวง หมู่ที่ 6ณ  ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้จัดการประจำตำบลลี้ พร้อมด้วย คณะทีมงาน U2T มร.ลป. ตำบลลี้ และวิสาหกิจชุมชนคนพอเพียงแวนนาริน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมประกอบและติดตั้งกระชังเลี้ยงปลาดุก ณ บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบผลิตภัณฑ์โมเดลจานใบไม้ จากอาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ผู้จัดการประจำตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้จัดการประจำตำบลลี้เปิดเผยว่า คณะทำงาน U2T มร.ลป. ตำบลลี้ ร่วมกับพระครูอาณา สัมปยุคโคตร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนกับธรรมศิลป์” เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ณ อาคารธมมศิลป์ วัดบ้านแวน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนาม MOU ร่วมกับ นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้นที่ 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง        เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2564 อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  โดยมีคณบดี รองคณบดี   คณาาจารย์ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมิน ฯอาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid 19 ของคณะ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและความโปร่งใส (ITA) กำหนดการจัดงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติขอรายละเอียด​คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์​สมัค...2021-01-20754 / 1
dot
กระทู้ปกติมีสาขาวิชาการจัดการสำนักงานไหมคะ2019-12-241508 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยค่ะ2017-10-272264 / 2
dot
กระทู้ปกติค่าเทอม ค่าเล่าเรียน2017-08-022601 / 1
dot
กระทู้ปกติโครงสร้างหลักสูตร ป.โท2017-05-302333 / 2
dot
กระทู้ปกติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต2017-03-272727 / 2
dot
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ2017-03-042503 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามหน่อยครับ 2017-01-232098 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบปลายภาคเรียนที่2 และปิดภาคเรียนถึงเมื่อไร2017-01-142418 / 1
dot
กระทู้ปกติขอทราบที่อยู่อีเมลของคณะ2017-01-122279 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามการสมัครเข้าศึกษา เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะ2016-10-022382 / 1
dot
กระทู้ปกติถอนและเพิ่มรายวิชา2016-09-292001 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-242094 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบคณะนี้ต้องใชแกทแพทไหมค่ะ2016-08-172335 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่ได้รับจดหมายเข้า อบรม 28-29กค.2016-07-162311 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง